Regulamin Klubu Rabatowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONOWEGO KLUBU RABATOWEGO

Niniejszy Regulamin Korzystania z Bonowego Klubu Rabatowego określa prawa i obowiązki stron wynikające z korzystania z niniejszej Strony Internetowej w tym odnoszące się do informacji zamieszczonych na tejże stronie, w szczególności zakupów i wykorzystania Bonów. Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt z nami.

  1. Definicje.
   W niniejszym Regulaminie Korzystania z Bonowego Klubu Rabatowego stosujemy różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają Państwo, że są one zdefiniowane po tym, że rozpoczynają się wielką literą. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
   1. Konto – wirtualne zapisy Platformy umożliwiające identyfikację, śledzenie i zarządzanie Saldem Bonowym Użytkownika;
   2. Administrator – właściciel i administrator Strony Internetowej za pośrednictwem, której Użytkownicy dokonują Zakupu; podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej; administrator danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności;
   3. Reklama – wszelkiego rodzaju materiały promocyjne lub reklamowe, które są publikowane lub w inny sposób wyświetlane na Stronie Internetowej;
   4. Usługodawca – osoba trzecia oferująca Produkty Rabatowe, które można nabyć z wykorzystaniem Bonu, zgodnie z Regulaminem i Warunkami Rabatowymi;
   5. Treść – informacje i materiały, które Administrator i/lub Użytkownik może publikować za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub pobrać ze Strony Internetowej;
   6. Mikrostrona – pomocnicza strona uzupełniająca do Strony Internetowej, w tym aplikacje mobilne, usługi łączności elektronicznej, serwisy społecznościowe, a także wszelkie strony indywidualne, strony partnerów biznesowych lub sprzedawców lub inne strony charakterystyczne dla danej dziedziny, które zawierają linki bądź odnośniki do niniejszego Regulaminu lub do Strony Internetowej;
   7. Zamówienie – oferta na zakup Bonu złożona Sprzedawcy przez Użytkownika;
   8. Operator płatności – płatności za Bony mogą być przetwarzane przez osoby trzecie świadczące usługi przetwarzania danych i płatności, fakturowania należności, uzgadniania sald i raportowania;
   9. Platforma – oprogramowanie używane do zarządzania Kontem, a także do wymiany Bonów na Produkty Rabatowe;
   10. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności mających zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Strony Internetowej, przedstawiony szczegółowo na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”;
   11. Zakup – zakup Bonu ze Strony Internetowej następuje po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, wiążącym się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Dotyczącego Zasad Otrzymania Prezentu do Bonu i po potwierdzeniu zawarcia umowy Zakupu Bonu przez Sprzedawcę. Strona Internetowa nie może być wykorzystywana do zakupu jakichkolwiek fizycznych towarów i/lub usług i nic, co jest umieszczone na Stronie Internetowej, nie powinno być traktowane jako oferta takiej sprzedaży;
   12. Rejestracja – utworzenie Konta na Platformie, następujące po Zakupie pierwszego Bonu przez Użytkownika;
   13. Sprzedawca – podmiot, będący jednocześnie Administratorem, od którego można nabyć Bony na warunkach określonych w Regulaminie;
   14. Regulamin Korzystania z Bonowego Klubu Rabatowego, lub Regulamin – niniejszy Regulamin w całości;
   15. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca dostęp do lub korzystająca ze Strony Internetowej, w tym każda osoba, która dokonała Zakupu;
   16. Bon – instrument w postaci elektronicznej, który jest sprzedawany przez Sprzedawcę i który
    na zasadach określonych w Regulaminie i z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych, uprawnia Użytkownika do jego wymiany u różnych Usługodawców na oferowane przez nich Produkty Rabatowe. Bon elektroniczny może mieć formę fizycznego dokumentu;
   17. Saldo Bonowe – suma niewykorzystanych wartości Bonów zakupionych od Sprzedawcy i przypisanych do konkretnego Użytkownika, reprezentowana przez saldo na Koncie;
   18. Warunki Rabatowe – niektóre Bony mogą podlegać szczególnym dodatkowym warunkom opisanym w Reklamie na Stronie Internetowej lub na fizycznie wydrukowanym Bonie;
   19. Prezent do Bonu – bezpłatne usługi i/lub towary, które mogą być dodane do każdego zakupionego Bonu, niezależnie od wartości Bonu. Prezent do Bonu nie ma żadnej wartości handlowej i nie może być zakupiony oddzielnie. Żadne informacje prezentowane na Stronie Internetowej nie mogą być w żadnym wypadku potraktowane jako oferta zakupu Prezentu do Bonu; podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
   20. Produkty Rabatowe – usługi oferowane przez danego Usługodawcę, które są opisane na Platformie, a które można otrzymać w zamian za Bon z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych;
   21. Wartość Bonu – cena zapłacona przez Użytkownika za Bon i zgromadzona na Koncie;
   22. Strona Internetowa – niniejsza strona, oferująca składanie Zamówień, a także każda Mikrostrona;
   23. Administrator Strony – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.
  2. Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej oraz Platformy
   1. Zakupu Bonów mogą dokonać jedynie indywidualni Użytkownicy.
   2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz są zobowiązani do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
   3. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i Reklamy na tej Stronie Internetowej są jedynie zaproszeniem Użytkowników do składania ofert i zawierania umów na Zakup. Żadne informacje zaprezentowane na tej Stronie Internetowej, niezależnie od ich nazwy, nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
   4. Składając Zamówienie Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi
    w aktualnym miejscu pobytu Użytkownika.
   5. Wszelkie Zamówienia na Bony złożone przez Użytkownika są uważane za ofertę i uważa się,
    iż została ona przyjęta przez Sprzedawcę jedynie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w Regulaminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i/lub odmowy akceptacji Zamówienia bez podawania przyczyn. Ponadto, nawet jeśli Sprzedawca początkowo przyjął ofertę Użytkownika, może on anulować transakcję w dowolnym momencie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik dopuścił się oszustwa wobec Sprzedawcy, Usługodawcy lub strony trzeciej stowarzyszonej ze Sprzedawcą.
   6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy zachowanie Użytkownika jest postrzegane jako podejrzane lub potencjalnie oszukańcze. Wykorzystywanie Strony Internetowej do odsprzedaży nie jest tolerowane i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień, które zostaną uznane za wykazujące cechy zachowań zmierzających do odsprzedaży.
   7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży Bonów w dowolnym momencie lub do zmiany warunków Regulaminu.
   8. Zakupy dokonywane są wyłącznie na użytek własny. Bony są imienne, handel Bonami lub oddanie Bonów osobom trzecim w formie podarunku jest zabronione.
   9. Użytkownik nie ma prawa powielać Bonów w jakikolwiek sposób ani umożliwiać takich działań innym osobom.
   10. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i/lub danych kontaktowych i płatniczych; jak również nie brać udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach w związku z Zakupem lub wykorzystaniem Bonu, ani też nie zezwalać komukolwiek innemu na takie działania. Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dane są wpisane błędnie i z Bonu korzysta ktoś inny niż jego zamierzony odbiorca.
   11. Użytkownik zobowiązuje się w przypadku zmiany danych do ich aktualizowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z uchybienia temu obowiązkowi.
   12. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 pkt. 2.10 i ust. 2 pkt. 2.11 dostęp Użytkownika do jego Konta może zostać zablokowany przez administratora Platformy.
   13. Wszystkie ceny podane są w określonej walucie i zawierają wszystkie podatki obowiązujące na terytorium kraju siedziby rejestrowej Sprzedawcy. W razie istnienia takiego obowiązku w kraju Użytkownika, Użytkownik jest odpowiedzialny za pobranie, potrącenie, zadeklarowanie i odprowadzanie dodatkowych należnych podatków do właściwych organów.
   14. Aktualne informacje o cenach Bonów obowiązują od dnia ich pojawienia się na Stronie Internetowej, a Produktów Rabatowych od dnia ich pojawienia się na Platformie; są to ceny brutto zawierające podatek VAT, podatek od sprzedaży lub jakikolwiek inny podatek obciążający Użytkownika oraz w przypadku Bonów zawierają koszty dostawy.
   15. Po Zakupie pierwszego Bonu utworzone zostanie w ramach Platformy indywidualne Konto Użytkownika, do którego dostęp będzie możliwy za pomocą wskazanego po złożeniu Zamówienia hasła oraz adresu e-mail.
   16. Użytkownik może być posiadaczem wyłącznie jednego Konta.
   17. Do Rejestracji Konta Użytkownika konieczne są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło dostępu, które Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy.
   18. Dane osobowe użytkowników są gromadzone na zasadzie pełnej dobrowolności i wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
   19. Niniejszy Regulamin odnosi się do Zakupów i wymiany Bonów na Produkty Rabatowe. Odrębne Warunki Rabatowe mogą wskazywać dodatkowe, szczególne warunki wymiany Bonów na Produkty Rabatowe opisane w reklamie na Platformie lub na fizycznie wydrukowanym Bonie.
   20. Wszystkie Bony są bonami wielofunkcyjnymi, które podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem Warunków Rabatowych. Oznacza to, że wszystkie Bony mogą być wymienione na różne Produkty Rabatowe oferowane przez różnych Usługodawców.
   21. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca może wprowadzać zmiany w specyfikacji Bonów. W szczególności, bez ograniczeń, tożsamość i liczba Usługodawców, którzy są gotowi zaakceptować Bony jako zapłatę za Produkty Rabatowe, może ulegać zmianie, co Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje.
   22. W związku z brakiem możliwości Zakupu Bonów oraz realizacji Produktów Rabatowych w zamian za Bon przez osoby z miejscem zamieszkania na terytorium niektórych krajów, Zamówienia składane z terytorium tych państw lub z adresem doręczenia na ich terytorium nie będą realizowane: m.in. Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Republika Gwinei Równikowej, Gujana, Hong Kong, Irak, Laos, Mauretania, Mołdawia, Niger, Korea Północna, Sierra Leone, Singapur, Syria, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe.
   23. W celu wymiany Bonu na Produkt Rabatowy jak również w celu zapewnienia Użytkownikowi łatwego dostępu do przeglądania poprzednich Zakupów i modyfikacji swoich preferencji, po Zakupie pierwszego Bonu następuje automatyczna Rejestracja Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że w każdym momencie może nastąpić odmowa Rejestracji nowego lub anulowania istniejącego Konta w dowolnym momencie.
   24. W przypadku anulowania istniejącego Konta przez Użytkownika bądź na zasadach wskazanych w ust. 2 pkt 2.23 powyżej, o ile na Saldzie Użytkownika znajdują się ważne Bony, Użytkownik może nadal je zrealizować, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych oraz o dostarczenie potwierdzenia zapłaty za Bon.
   25. Dane osobowe przekazane w momencie Rejestracji jak i składania Zamówienia są przetwarzane przez Administratora/ Operatora Płatności/ administratora Platformy w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w tym do realizacji rozliczeń online i offline oraz obsługi posprzedażowej, zgodnie z Polityką Prywatności oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Bonów na Produkty Rabatowe.
   26. Wszystkie Produkty Rabatowe prezentowane na Platformie, a także inne nazwy i loga prezentowane na Platformie i/lub na Stronie Internetowej są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, mogą one stanowić chroniony prawem znak towarowy.
   27. Strona Internetowa, w tym Treści Administratora/ Administratora Strony/ Sprzedawcy oraz Platforma podlegają w pełni ochronie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż cele wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie – w szczególności nie mogą być kopiowane, zarówno w całości jak i w części.
  3. Zamówienia na Bony
   1. Zamówienia są przyjmowane 24/7 przez cały rok. Zamówienia można składać przez Internet z dowolnego miejsca na świecie z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.22, przy czym w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie Internetowej.
   2. Jeżeli Użytkownik nie zakończył procesu Zamówienia, biuro obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu danych wskazanych przez niego podczas składania Zamówienia tj. drogą mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania Zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę. W momencie powyższego potwierdzenia ma miejsce Zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zakup nie jest zakończony, dopóki Użytkownik nie otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie jego oferty.
   3. W przypadku dokonania Zakupu, Bon automatycznie zasila środki Salda Bonowego Użytkownika. Prezent do Bonu, może zostać dostarczony w formie elektronicznej, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Płatności mogą być przyjmowane i przetwarzane przez różnych Operatorów usług płatniczych (w zależności od wybranej metody płatności) lub usługi pocztowe/ firmy kurierskie, jeśli wybrano opcję płatności przy odbiorze.
   4. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przedpłatę, Bon zostanie zasilony wpłaconą przez Użytkownika kwotą, a Prezent do Bonu, jeżeli dotyczy, zostanie do niego dostarczony po otrzymaniu środków w wysokości 100% ceny Zakupu i dodatkowych kosztów (np. kosztów wysyłki, kosztów ubezpieczenia) i po dokonaniu Zakupu.
   5. W przypadku niedokonania Zakupu w odniesieniu do przedpłaconego Zamówienia, płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi.
   6. W trakcie dokonywania Zamówienia, Użytkownik zostanie poproszony o wybór sposobu dostawy Bonów i/lub Prezentów do Bonów. Możliwy jest wybór doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy, Użytkownik określa formę płatności za przesyłkę. Możliwe jest dokonanie przedpłaty (np. przelew bankowy) lub płatności przy odbiorze (płatność „za pobraniem”).
   7. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej na Stronie Internetowej lub w Warunkach Rabatowych, nie ma limitu Zakupu Bonów w odniesieniu do danego gospodarstwa domowego lub jednego Użytkownika. Nie określono również minimalnej ani maksymalnej wartości Salda Użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży Bonów w dowolnym momencie lub do zmiany warunków Regulaminu.
   8. Gdy Użytkownik kupuje więcej niż jeden Bon, wartości Bonów są gromadzone na Saldzie Użytkownika. Bony mogą być łączone pod warunkiem, że są one własnością tego samego Użytkownika.
   9. Bon nie może być wykorzystany do zakupu kolejnego Bonu.
  4. Odstąpienie od umowy i procedury reklamacyjne
   1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy Zakupu Bonu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia tj. od dnia potwierdzenia Zamówienia. W wypadku doręczenia Bonu w formie fizycznej, termin ten liczony jest od dnia doręczenia Bonu.
   2. Użytkownik odstępuje od zawartej umowy Zakupu Bonu składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Użytkownik może złożyć pisemne oświadczenie przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane pocztą na adres wskazany przez Sprzedawcę i otrzymany wraz z Bonem. Skuteczne jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia skierowanego do centrum logistyki zwrotnej lub innego centrum obsługi klienta wskazanego przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zakupu Bonu przed jego upływem.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie wszystko co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy, w szczególności Użytkownik zwraca Sprzedawcy wszelkie otrzymane Prezenty do Bonu.
   4. Użytkownik dokonuje zwrotu Bonu i/lub Prezentu do Bonu bądź wraz z oświadczeniem wskazanym w ust. 4 pkt 4.2 Regulaminu bądź w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu Bonu i/lub Prezentu do Bonu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Użytkownik.
   5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o którym mowa w ust. 4 pkt. 4.1 i pkt 4.2 powyżej dokona Zwrotu Pieniędzy. Jednakże Sprzedawca wstrzyma się ze Zwrotem Pieniędzy do chwili otrzymania zwróconego przez Użytkownika Bonu, w tym Prezentu do Bonu.
   6. Niedopuszczalne jest odstąpienie od umowy Zakupu Bonu, który został już wykorzystany.
   7. Użytkownik ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia odbioru Prezentu do Bonu zgłosić Sprzedawcy wady Prezentu do Bonu, które istniały w chwili jego odbioru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Prezencie do Bonu w tej samej chwili, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Dotyczącym Zasad Otrzymania Prezentu do Bonu.
   8. W odniesieniu do Zamówień opłaconych z góry za pomocą karty kredytowej/ debetowej, w przypadku gdy Użytkownik złoży w swoim banku wniosek o obciążenie zwrotne karty kredytowej/ debetowej, przetwarzanie pisma/oświadczenia zostanie wstrzymane i nie zostanie ono rozpatrzone przez Sprzedawcę do momentu wyjaśnienia sprawy. Pomimo pozytywnie rozpatrzonego pisma/oświadczenia, Użytkownik nie otrzyma Zwrotu Pieniędzy za anulowany Bon, jeśli obciążenie zwrotne karty było skuteczne.
   9. Jeżeli w przypadku zrealizowania Bonu, Użytkownik ma zastrzeżenia co do Produktów Rabatowych, wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy. Związane jest to z faktem, iż Administrator/Sprzedawca zajmuje się jedynie sprzedażą Bonów oraz udostępnianiem Strony Internetowej, a to Usługodawca, nie Administrator/Sprzedawca odpowiedzialny jest za Produkty Rabatowe. Jednakże w przypadku braku porozumienia pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, Administrator/Sprzedawca może na wniosek Użytkownika, pomóc w rozwiązaniu zaistniałego sporu.
   10. Administrator/Sprzedawca może spowodować unieważnienie lub odmówić wydania konkretnego Bonu w dowolnym czasie ze względu na błędy związane z wydaniem lub przetwarzaniem Bonu lub w związku ze stwierdzeniem Administratora/Sprzedawcy, że Użytkownik ubiegał się o Bon lub wykorzystał Bon w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub ze względu na to, że Bon został sfałszowany lub zmieniony.
   11. Użytkownik może zgłosić Administratorowi Strony reklamację na funkcjonowanie Strony Internetowej, a w przypadku nieprawidłowego realizowania usługi sprzedaży Bonów, Użytkownik może zgłosić reklamację Sprzedawcy. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej.
   12. Reklamacje te są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego. Użytkownik może zapytać o status reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego na Stronie Internetowej.
   13. Reklamacje na funkcjonowanie Strony Internetowej powinny zawierać dane umożliwiające weryfikację Użytkownika w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwę i model urządzenia mobilnego, wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu oraz dokładny opis i powód reklamacji poprzez podanie obszaru, którego dotyczy reklamacja (np. funkcjonowanie Strony Internetowej, proces Rejestracji, rozliczenie).
   14. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie wysyłana drogą mailową na adres mailowy podany w formularzu kontaktowym. W przypadku braku możliwości identyfikacji Użytkownika reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  5. Dostawa Bonów
   1. Bon będzie dostarczony Użytkownikowi, według jego wyboru za pośrednictwem: poczty, kurierem lub drogą elektroniczną (tj. automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany podczas Zamówienia lub poprzez wyświetlenie na stronie z potwierdzeniem Zamówienia pod koniec procesu zamawiania).
   2. Niedostarczenie Bonu w formie fizycznej lub elektronicznego potwierdzenia nie unieważnia Bonu ani nie wpływa na Saldo Bonowe. Nie ma znaczenia, jeśli brakuje Bonu lub jest on uszkodzony, ponieważ wartość Bonu jest przypisana do określonego Użytkownika poprzez określone przez niego unikalne dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny Zamówienia, numer telefonu, adres e-mail.
   3. Własność Bonu przechodzi na Użytkownika wyłącznie w momencie otrzymania płatności przez Sprzedawcę za Bon, dokonanej przez Użytkownika.
   4. W przypadku nieotrzymania płatności (np. nieuhonorowanie czeku płatniczego, cofnięcie płatności kartą kredytową lub nieopłacenie konta w terminie w inny sposób) wszelkie Bony, które zostały wysłane, staną się nieważne i nie mogą zostać wykorzystane.
   5. Jeśli Bon dostarczony drogą pocztową zostanie zgubiony, skradziony lub zniszczony, zanim zostanie wykorzystany, Sprzedawca nie może ponownie wydać Użytkownikowi Bonu w formie fizycznej, ale Wartość Bonu pozostanie na Koncie Użytkownika.
   6. Każdy Bon jest identyfikowany przez unikatowy identyfikator Bonu odpowiadający numerowi identyfikacyjnemu Zamówienia. Wartość Bonu zasili Saldo Bonowe na Koncie.
   7. Zakup jakichkolwiek towarów i/lub usług prezentowanych na Stronie Internetowej nie jest możliwy. Towary i/lub usługi można otrzymać jako darmowe Prezenty do Bonu za jego Zakup. Za każdym razem, gdy Użytkownik płaci za Zakup Bonu i otrzymuje towary i/lub usługi, wpłacana kwota jest zawsze opłatą za Bon, a towary i/lub usługi zawarte w pakiecie Prezentów do Bonu są dostarczane jako darmowe prezenty.
  6. Wykorzystanie Bonu
   1. Jeżeli na danym Bonie nie wskazano inaczej, z Bonów mogą korzystać jedynie indywidualni Użytkownicy.
   2. Jeżeli Warunki Bonowe nie stanowią inaczej, Bony nie są ważne w połączeniu z innymi promocjami i rabatami.
   3. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Bon nie uprawnia Użytkownika do otrzymania w zamian za Bon Produktu Rabatowego w określonym czasie. Użytkownikowi zaleca się wcześniejszy kontakt z przedstawicielem działu obsługi klienta Usługodawcy. Dzięki temu Użytkownik będzie miał szansę zabezpieczenia preferowanego czasu otrzymania Produktów Rabatowych. Sprzedawca nie może zagwarantować dostarczenia konkretnych Produktów Rabatowych.
   4. Bony są datowane i oznaczone datą ważności, w przypadku gdy Bony nie zostaną wykorzystane przed wygaśnięciem tego terminu, Użytkownik nie będzie uprawniony do Zwrotu Pieniędzy ani wymiany. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zrealizować swojego Bonu u Usługodawcy przed datą ważności bez własnej winy, Użytkownik może być uprawniony do przedłużenia daty ważności Bonu. Aby przedłużyć ważność Bonu, Użytkownik musi w sposób zadowalający wykazać Sprzedawcy, że niezdolność do wykorzystania Bonu nie była jego winą. Decyzja o przedłużeniu ważności Bonu leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy. Jeżeli data ważności nie jest określona, Bony są ważne przez jeden rok od momentu Zakupu.
   5. Produkty Rabatowe nabyte z wykorzystaniem Bonów, ani jakiekolwiek środki skumulowane na Saldzie Bonowym Użytkownika, nie podlegają zwrotowi w formie gotówki. Użytkownikowi nie przysługują żadne odsetki od jakiejkolwiek kwoty skumulowanej na Saldzie Bonowym Użytkownika.
   6. Wszystkie środki wpłacone przez Użytkownika zawsze zasilają Konto Użytkownika w ich pełnej wartości.
   7. Użytkownik może sprawdzić Saldo Bonowe kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta administratora Platformy lub logując się na swoje Konto.
   8. Bon może być wykorzystany tylko raz.
   9. Bony można wymienić na różne Produkty Rabatowe różnych Usługodawców. Aktualni Usługodawcy są prezentowani na Platformie i mogą ulegać zmianom. Sprzedawca nie składa żadnych obietnic, poręczeń, gwarancji ani oświadczeń dotyczących Produktów Rabatowych oferowanych przez Usługodawców.
   10. Bony można wymienić na Produkty Rabatowe o wyższej wartości niż wartość Bonu po zasileniu Salda Bonowego Użytkownika dodatkową kwotą odpowiadającą różnicy przez Użytkownika. Bony można wymienić na Produkty Rabatowe o niższej wartości wyłącznie wedle uznania Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wykorzysta całej wartości Bonu, różnica pozostanie na Saldzie Konta.
   11. Bony mogą być wymienione na Produkty Rabatowe w dowolnej walucie, a nie tylko w walucie, w której zakupiono Bon. Jednak każda taka transakcja będzie podlegała opłacie za przeliczenie waluty. Informacje o wszelkich takich kosztach i opłatach (jeśli wystąpią) będą przekazywane przed ich pobraniem.
    W przypadku zmiany Wartości Bonu ze względu na zmiany kursów walutowych, Wartość Bonu jest oceniana poprzez kurs wymiany na dzień wykorzystania Bonu, również w przypadku częściowego wykorzystania Bonu.
   12. Bony będą podlegały weryfikacji w momencie ich wymiany na Produkty Rabatowe.
   13. Sprzedawca może pobierać dodatkowe opłaty i inne koszty związane z Zakupem, a administrator Platformy może pobierać dodatkowe opłaty i inne koszty związane z wykorzystaniem Bonu na Produkty Rabatowe w imieniu Usługodawcy. Informacje o wszelkich takich kosztach i opłatach (jeśli wystąpią) będą przekazywane Użytkownikowi przed ich pobraniem.
  7. Odpowiedzialność
   1. Sprzedawca nie jest stroną umowy na zakup Produktów Rabatowych, a jedynie sprzedaje Bony, zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub zgodność z prawem Produktów Rabatowych nabytych z wykorzystaniem Bonów, ani za rzetelność i dokładność informacji zawartych w Reklamie, za możliwość lub prawo Usługodawców do sprzedaży Produktów Rabatowych, ani za wypłacalność Użytkowników składających Zamówienia.
   2. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcami ani nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników.
   3. Operator płatności nie świadczy usług płatniczych, nie prowadzi rachunków bieżących ani rachunków rozliczeniowych. W ramach swojej działalności, Operator płatności korzysta z wyspecjalizowanych instytucji finansowych i/lub płatniczych, o wyborze których decyduje z zachowaniem należytej staranności.
   4. Administrator/Sprzedawca, Operator płatności, Administrator Strony i administrator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za szczególne, pośrednie lub wtórne szkody powstałe podczas użytkowania Produktów Rabatowych prezentowanych na Platformie.
   5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Regulaminu, jeżeli spełnienie określonego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.
   6. Administrator udostępnia Stronę Internetową w stanie „w jakim jest”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”. Sprzedawca i jego dostawcy nie dają wyraźnych gwarancji ani rękojmi dotyczących Strony Internetowej, Bonu, Prezentów do Bonu, Platformy ani Produktów Rabatowych.
   7. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Sprzedawca i jego pracownicy, dyrektorzy, agenci, sprzedawcy nie gwarantują, że Produkty Rabatowe są zbywalne, zadowalającej jakości, odpowiednie, terminowe, zdatne do określonego celu lub potrzeb, są zgodne z prawem lub nadają się do użytku lub są świadczone z należytą starannością i umiejętnościami. Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkty Rabatowe będą spełniać wymagania Użytkowników, będą wolne od błędów, użyteczne, kompletne lub dostępne przez cały czas. Sprzedawca nie gwarantuje, że korzyści jakie można otrzymać w związku z korzystaniem z ze Strony Internetowej będą skuteczne, niezawodne, dokładne i spełniające oczekiwania Użytkowników. Sprzedawca nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa niż te wyraźnie określone w Polityce Prywatności. Sprzedawca nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp lub korzystać z Strony Internetowej w dowolnym wybranym czasie i lokalizacji. Żadna ustna lub pisemna informacja ani porada udzielona przez jego przedstawiciela nie stanowią gwarancji. Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie zgodnie z prawem lokalnym w miejscu zamieszkania Użytkownika, których niniejszy Regulamin nie może zmienić.
  8. Odszkodowanie
   1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa miejscowego, zabezpieczyć i chronić Sprzedawcę/Administratora, Administratora Strony Internetowej, jego dyrektorów, pracowników i agentów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, należności, kosztów lub długów i wydatków (w tym, bez ograniczeń, z tytułu wszelkich rozsądnych opłat powstałych w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub postępowaniami sądowymi wszczętymi lub grożącymi Sprzedawcy/Administratorowi, Administratorowi Strony Internetowej wobec jakichkolwiek osób) wynikających z korzystania przez Użytkownika z dostępu do Strony Internetowej lub Bonu; z korzystania ze Strony Internetowej z użyciem hasła Użytkownika; z naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu; z naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń praw autorskich, praw własności lub praw do ochrony prywatności; oraz z jakiegokolwiek roszczenia o to, że Treści przekazane przez Użytkownika skutkują szkodą osoby trzeciej.
   2. Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowania wskazany w ust. 8 pkt. 8.1 powyżej pozostaje w mocy po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu i zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.
  9. Cenimy sobie Państwa opinię
   1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej ma możliwość podzielenia się swoją opinią na temat Bonów zakupionych za pośrednictwem Strony Internetowej.
   2. Opinie i sugestie, łącznie z wszelkimi materiałami, którymi Użytkownik chciałby się podzielić, powinny być wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazanego na Stronie Internetowej.
   3. Wysyłając opinię Użytkownik musi mieć prawo do materiałów i Treści które mają zostać opublikowane, w tym prawo do udostępniania materiałów audiowizualnych. Wysyłając opinię Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści opinii lub jej części, wraz z załączonymi materiałami, na Stronie Internetowej oraz innych stronach opisujących Produkty Rabatowe, których ta opinia dotyczy. Administrator/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika.
   4. Sprzedawca może wysyłać Użytkownikowi e-maile o charakterze administracyjnym i promocyjnym związane z dostępnymi Produktami Rabatowymi. Użytkownik może zrezygnować z naszych e-maili promocyjnych w dowolnym momencie, klikając w link wyrejestrowania na dole każdej takiej korespondencji lub poprzez odpowiednie zarządzanie ustawieniami Kont
  10. Postanowienia końcowe
   1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie poprzez umieszczenie nowych warunków na Stronie Internetowej. Zmiany będą widoczne dla Użytkowników składających Zamówienia online i będą miały zastosowanie w odniesieniu do Zamówień, które zostały złożone po ich wprowadzeniu.
   2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu mogą być uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem, które najściślej osiąga efekt ekonomiczny, którego dotyczyło nieważne lub nieskuteczne postanowienie.
   3. Sprzedawca będzie starał się umożliwić niezakłócony dostęp do Strony Internetowej. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że Strona Internetowa jest wolna od wirusów lub innych programów mogących mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię. Dlatego dostęp do Strony Internetowej może być zawieszony, ograniczony lub zakończony w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności, dostęp Użytkownika do Strony Internetowej i/lub Produktów Rabatowych może być czasami ograniczony, aby umożliwić naprawę, konserwację i wprowadzanie nowych udogodnień lub usług. Sprzedawca dołoży starań aby przywrócić taki dostęp tak szybko jak to będzie możliwe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, z której korzystanie jest uzależnione od przeglądarki Użytkownika lub innego oprogramowania stron trzecich.
   4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że informacje na Stronie Internetowej są poprawne, jednak nie gwarantuje on dokładności i kompletności Treści. Sprzedawca może dokonać zmian w Treści, usługach i cenach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Treści mogą być nieaktualne, a Sprzedawca nie zobowiązuje się do ich aktualizowania.
   5. Sprzedawca zastrzega sobie każdorazowo prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji, w szczególności dotyczących Bonów lub Prezentów do Bonów zamieszczonych na Stronie Internetowej, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba takich działań.
   6. Strona Internetowa oraz Treści Administratora, w tym, między innymi niniejszy Regulamin, są dostępne w języku angielskim i w języku lokalnym. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub różnic w różnych wersjach językowych, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy różnic między Treścią, zamieszczoną przez Administratora/ Administratora Strony/ Sprzedawcę, a niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
   7. W celu uzyskania jakiejkolwiek dodatkowej pomocy Użytkownik proszony jest o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

  Miejscowość, data

  Nadawca
  Imię i nazwisko Użytkownika
  Adres zamieszkania

  Adres do doręczenia oświadczenia:

  Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży Bonu nr …………………… (identyfikator Bonu – numer identyfikacyjny zamówienia) zawartej poprzez potwierdzenie Zamówienia, które nastąpiło w dniu …………………………………, odbiór Bonu nastąpił w dniu …………………………………….

  Proszę o zwrot kwoty …………………………………… (słownie: ………………………………………………………………)
  na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
  Zwracam …………………………………………………………………… (Prezent do Bonu – jeśli dotyczy) w stanie niezmienionym.

  podpis Użytkownika